Trồng cây xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan, môi trường

(eFinance Online) - Trường Đại học Tài chính - Kế toán mời thầu Trồng cây xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan, môi trường.

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Địa chỉ: Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055 3845601; Fax: 055 3845717.

Mã số thuế: 4300401923.

Đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính đăng tải thông báo mời chào hàng (lần 2) với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Trồng cây xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan, môi trường.

Nội dung chính của gói thầu: Trồng cây xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan, môi trường.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn năm 2016.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 3 tháng 6 năm 2016 đến trước 9 giờ, ngày 13 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. (ĐT: 055 3845598).

8. Giá 01 bộ HSYC: Phát hành miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 2.000.000 đồng (đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành).

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 13 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 13 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)