Trường Đại học Tài chính - Kế toán mời thầu mua sắm photocopy và điều hòa nhiệt độ

Trường Đại học Tài chính - Kế toán sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Mua sắm photocopy và điều hòa nhiệt độ".

- Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

- Tên gói thầu: Mua sắm photocopy và điều hòa nhiệt độ.

- Tên dự án: thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2014.

- Nguồn vốn: NSNN.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).

- Thời gian phát hành HSYC Chào hàng: vào 8 giờ, ngày 5 tháng 08 năm 2014 đến trước 15 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2014 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành: Phòng Tài chính kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. (ĐT: 055 3845598).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá) chậm nhất là trước 15 giờ, ngày 13tháng 8 năm 2014 tại Phòng Tài chính kế toán,Trường Đại học Tài chính - Kế toán, La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

(eFinance)