Tư vấn giám sát thi công dự án an toàn bảo mật hệ thống thông tin KBNN

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu Tư vấn giám sát thi công dự án an toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (giai đoạn 2).

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công dự án an toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (giai đoạn 2)”.

- Tên dự án: An toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (giai đoạn 2).

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

-Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 29/6/2015 đến trước 9 giờ 00 ngày 22/7/2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng số 707, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, Phòng Quản lý dự án - Cục Công nghệ thông tin.

- Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số: 04 6276 4300 (88546); Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ HSMT.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng số 707, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, Phòng Quản lý dự án - Cục Công nghệ thông tin, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: Không.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 22/7/2015, tại Phòng họp tấng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)