Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị

Cục Thuế tỉnh Điện Biên mời thầu Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Số 825, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Điện thoại/fax/email: 023.03825465. Fax: 023.03825462.

Mã số thuế: 5600128233.

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 09 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị.

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Điện Biên.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của nghành Thuế.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2015 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Hành chính Quản trị Tài Vụ Ấn Chỉ, Cục Thuế tỉnh Điện Biên Số 825, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Điện thoại: 023.03834667. Fax: 023.03825462.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: Không.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2016.

(eFinance)