Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Cục Thuế tỉnh Hải Dương mời thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi Cục Thuế thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 30/10/2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 20/11/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSMT: Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Khu 10 đại lộ Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Khu 10 đại lộ Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20/11/2015.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 20/11/2015 tại Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Khu 10 đại lộ Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)