Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Sơn

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh mời thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Sơn".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung thuộc ngân sách Nhà Nước và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu.

- Thời gian phát hành HSYC chỉ định thầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 8 năm 2014 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 11 tháng 8 năm 2014 ( trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành miễn phí HSYC: Phòng Hành Chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ - Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. Số 179, Đường Xuân Diệu, Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0393.856.692 - Fax: 0393.851.803.

- Hạn cuối nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 08 năm 2014.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Hành Chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ - Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. Số 179, Đường Xuân Diệu, Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Điện thoại: 0393.856.692 - Fax: 0393.851.803.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)