Tư vấn giám sát xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Cục Thuế tỉnh Gia Lai mời thầu "Tư vấn giám sát xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Gia Lai".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn hỗ trợ thanh tóan XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đầu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đọan hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00’ ngày 24 tháng 07 năm 2015 đến trước 9 giờ ngày 13 tháng 08 năm 2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Cục Thuế tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 71B Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 059 6286983; Fax: 059 3823823).

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẳn).

- Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Cục Thuế tỉnh Gia Lai, 71B Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 059 6286983; Fax: 059 3823823).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 13 tháng 08 năm 2015 tại Địa chỉ: 71B Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẳn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh dự thầu.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30' (giờ Việt Nam) ngày 13 tháng 08 năm 2015. Tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai (71B Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Cục Thuế tỉnh Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời điểm nêu trên.

(eFinance)