Tư vấn thực hiện đánh giá, xếp hạng hiệu quả hoạt động quản lý thuế

Văn phòng Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính mời thầu "Tư vấn thực hiện đánh giá, xếp hạng hiệu quả hoạt động quản lý thuế đối với cơ quan thuế cấp tỉnh”.

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: “Tư vấn thực hiện đánh giá, xếp hạng hiệu quả hoạt động quản lý thuế đối với cơ quan thuế cấp tỉnh”.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế (trong nước).

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 8h00’ ngày 14/7/2015 đến trước 17h00’ ngày 14/7/2015.

- Hình thức phát hành Hồ sơ mời thầu: gửi thư mời tham dự thầu cùng hồ sơ mời thầu cho các tư vấn cá nhân đã được phê duyệt trong Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu.

- Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Từ 8h00 ngày 14/7/2015 đến 15h00 ngày 24/7/2015.

- Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu và mở thầu: Tổng cục Thuế - số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15h30 ngày 24/7/2015, tại Ban Cải cách và Hiện đại hoá - Tổng cục Thuế, Phòng 1517, số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

(eFinance)