Xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời thầu Gói thầu số 05: "Thi công xây dựng các hạng mục nhà làm việc; Nhà công vụ - gara và các hạng mục phụ trợ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05 - Thi công xây dựng các hạng mục nhà làm việc; Nhà công vụ - gara và các hạng mục phụ trợ.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước không qua sơ tuyển.

- Thời gian bán HSMT từ 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng HC-QT-TV-ÂC - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: 594 Hùng Vương, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0510.3812291; Fax: 0510.3813145.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng HC-QT-TV-ÂC - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: 594 Hùng Vương, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0510.3812291; Fax: 0510.3813145.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 5 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng, Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng, hình thức bảo đảm bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 5 năm 2015, tại Phòng HC-QT-TV-ÂC - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)