Xây dựng đường dây điện 22kV và trạm biến áp cấp điện 50kVA

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thông báo kế hoạch gói thầu: Đường dây điện 22kV và trạm biến áp cấp điện 50kVA, thuộc dự án: Xây dựng Trụ sở KBNN Lý Sơn - Quảng Ngãi.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: 172 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0553.819.868; Fax: 0553.822.778.

2. Tên hạng mục công trình: Đường dây điện 22kV và trạm biến áp cấp điện 50kVA, thuộc dự án: Xây dựng Trụ sở KBNN Lý Sơn - Quảng Ngãi.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 379/QĐ-KBQN ngày 12/8/2016 do ông Nguyễn Lự, Giám đốc KBNN Quảng Ngãi ký.

4. Tên chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

5. Tổng mức đầu tư của hạng mục công trình: 963.356.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tổ chức, cá nhân giám sát

1

Thi công xây dựng trạm biến áp, đường dây và lắp đặt thiết bị

855.708.000đ

Vốn đầu tư PTHĐN

Chỉ định thầu thông thường

Mội giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 8 năm 2016

Hợp đồng trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổ Thẩm định Đấu thầu theo QĐ số 172/QĐ-KBQN ngày 16/5/2016; Đại diện: Ông Nguyễn Tiến Thanh (Tổ trưởng); Địa chỉ: KBNN Quảng Ngãi 172 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi,

Điện thoại: 0553.821.091

2

Giám sát thi công xây dựng trạm biến áp, đường dây và lắp đặt thiết bị

20.437.000đ

Vốn đầu tư PTHĐN

Chỉ định thầu

rút gọn

Tháng 8 năm 2016

Hợp đồng trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi công trình hoàn thành

Tổng giá trị các gói thầu

876.145.000đ

(eFinance)