Xây dựng Nhà công vụ thuộc Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng mời thầu "Xây dựng Nhà công vụ thuộc Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

- Địa chỉ: Số 01 đường Trần Phú, thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại/Fax: 063.3822090, Fax: 063.3822199.

- Mã số thuế: 5800199577.

1. Tên gói thầu: xây dựng Nhà công vụ thuộc Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Nội dung chính của gói thầu:

Phạm vi công việc: Xây dựng Nhà công vụ thuộc Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm.

Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Xây dựng mới Nhà công vụ thuộc Chi Cục Thuế huyện Bảo Lâm với quy mô công xuất:

Diện tích xây dựng (dt phủ mái): 181  m².

Diện tích sàn tầng 1:  143 m2.

Diện tích sàn tầng 2:  133m2 .

Tổng diện tích sàn:  276 m2.

Số tầng:  02 tầng trong đó có các phòng chức năng:

+ Tầng 1: phòng  trực, phòng bếp + ăn, 01 gara ôtô.

+ Tầng 2: 04 phòng công vụ.

Chiều cao so với mặt sân hoàn thiện:  9.66 m.

Cấp công trình:         cấp 3.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: quý IV năm 2015.

2. Tên dự án: Xây dựng Nhà công vụ thuộc Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm.

3. Nguồn vốn: vốn ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ ngày 10/11/2015 đến trước 14 giờ ngày 23/11/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ (Bằng chữ: Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn), có thể nộp bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng và phải được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 - Trần Phú - TP. Đà Lạt, điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199 chậm nhất là trước 14 giờ 00 ngày 23/11/2015 (trong giờ hành chính).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 23/11/2015.

11. Thời điểm mở thầu: lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 23/11/2015 tại Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 - Trần Phú - TP. Đà Lạt, điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

(eFinance)