Xây dựng phân hệ tiếp nhận, xử lý thông tin trước về hành khách

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Xây dựng phân hệ tiếp nhận, xử lý thông tin trước về hành khách.

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Xây dựng phân hệ tiếp nhận, xử lý thông tin trước về hành khách và hàng hóa trên các chuyến bay thương mại phục vụ mở rộng thông quan điện tử và quản lý rủi ro.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1539/QĐ-TCHQ ngày 30/5/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án ''Xây dựng phân hệ tiếp nhận, xử lý thông tin trước về hành khách và hàng hóa trên các chuyến bay thương mại phục vụ mở rộng thông quan điện tử và quản lý rủi ro”.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 2.350.293.996 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu, hai trăm chín mươi ba nghìn, chín trăm chín mươi sáu đồng./.).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Xây dựng phân hệ tiếp nhận, xử lý thông tin trước về hành khách và hàng hóa trên các chuyến bay thương mại phục vụ mở rộng thông quan điện tử và quản lý rủi ro

2.350.293.996 VNĐ

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn,01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Hợp đồng trọn gói

420 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Giá gói thầu: 2.350.293.996 VNĐ

(eFinance)