Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế Hoằng Hóa, Thanh Hóa

(eFinance Online) - Cục thuế Thanh Hoá mời thầu Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Tên bên mời thầu: Cục thuế Thanh Hoá.

Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá.

Điện thoại/fax/: 0376.661.061, 0376.661.072.

Email: cucthuethanhhoa.xdcb@gmail.com.

Mã số thuế: 2800477229.

Đề nghị Website đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ, gồm: Xây lắp, hệ thống điện, cấp thoát nước nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà trạm điện, trạm bơm, bể nước, bể tự hoại, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước tổng thể, san nền, kè đá, cổng, tường rào, sân, đường, bồn hoa.

- Loại gói thầu: Xây lắp.

- Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ, gồm: Xây lắp, hệ thống điện, cấp thoát nước nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà trạm điện, trạm bơm, bể nước, bể tự hoại, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước tổng thể, san nền, kè đá, cổng, tường rào, sân, đường, bồn hoa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.        

2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế Hoằng Hóa, Thanh Hóa.          

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 22 tháng 8 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 05 tháng 9 năm 2016(trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế Thanh Hoá, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá. Điện thoại 0376.661.061, fax: 0376.661.072.   

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng tiền Việt Nam) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 05 tháng 9 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 05 tháng 9 năm 2016.

(eFinance)