Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang mời thầu "Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

- Tên gói thầu: Nhà làm việc, Nhà làm việc; Nhà phụ trợ; Nhà thường trực; Nhà để xe khách, máy phát điện dự phòng; Nhà để xe cán bộ; Cổng tường rào; Sân đường nội bộ; San nền; Bể nước ngầm; Cấp điện ngoài nhà; Cấp thoát nước ngoài nhà.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ ngày 17/6/2015 đến 08 giờ 30 phút ngày 09/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang (Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ):

+ Địa chỉ: Số 113, đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

+ Điện thoại: 07113.582.404; fax: 07113.582.488.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang (Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ).

+ Địa chỉ: Số 113, đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

+ Điện thoại: 07113.582.404; fax: 07113.582.488.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút ngày 09/7/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 09/7/2015 tại Cục Thuế tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ: Số 113, đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)