Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Cà Mau

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Cà Mau mời thầu gói thầu số 1: Xây lắp Trụ sở chính; Nhà công vụ; Nhà xe 02 bánh; Nhà xe 04 bánh; Mương thoát nước tổng thể; Sân đường nội bộ; Hồ nước và cấp nước; Hàng rào và nhà bảo vệ; San lắp mặt bằng; Cột cờ; Nhà đặt máy phát điện dự phòng.

Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp Trụ sở chính; Nhà công vụ; Nhà xe 02 bánh; Nhà xe 04 bánh; Mương thoát nước tổng thể; Sân đường nội bộ; Hồ nước và cấp nước; Hàng rào và nhà bảo vệ; San lắp mặt bằng; Cột cờ; Nhà đặt máy phát điện dự phòng.

Tên Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi (trong nước).

Phương thức áp dụng : Đấu thầu một túi hồ sơ.

Hình thức thực hiện hợp đồng : Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Thời gian thực hiện hợp đồng : 550 ngày (kể cả các ngày nghỉ, lễ, tết) tính từ ngày khởi công.

Nguồn vốn :

+ Nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (trích nguồn thu để lại cho Tổng cục Thuế).

+ Nguồn vốn theo cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Tổng cục Thuế giai đoạn 2016 - 2020 hỗ trợ đầu tư.

Cục Thuế tỉnh Cà Mau mời tất cả nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn), tại văn Phòng Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ liên hệ: 01 An Dương Vương - phường 7 - TP Cà Mau - tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0780)6251888.

Fax: (0780)6251880.

E-mail: nakhoa.cma@gdt.gov.vn.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ ngày 17/8/2016 đến trước 14 giờ ngày 06/9/2016 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 06/9/2016.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ, ngày 06/9/2016.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 230.000.000 đồng (Hai trăm ba chục triệu đồng chẵn), bằng bảo lãnh ngân hàng và phải được gửi đến Cục Thuế tỉnh Cà Mau, thời gian chậm nhất trước 14 giờ ngày 06/9/2016.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc: 14 giờ ngày 06/9/2016. Tại Cục Thuế tỉnh Cà Mau theo địa chỉ nêu trên.

(eFinance)