Xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc nhà nước Lý Nhân

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Hà Nam mời thầu Gói thầu xây dựng gồm: Nhà làm việc 3 tầng; Nhà phụ trợ; Nhà bảo vệ; Nhà để xe hai bánh (02 nhà); Nhà để máy phát điện; Bể nước ngầm 50 m3;...

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nam.

Địa chỉ: Số 212 đường Lê Hoàn, P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

Điện thoại: 03513 841 907; Fax: 03513 852 635.

Đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu xây dựng gồm: Nhà làm việc 3 tầng; Nhà phụ trợ; Nhà bảo vệ; Nhà để xe hai bánh (02 nhà); Nhà để máy phát điện; Bể nước ngầm 50 m3; nén tĩnh cọc; Hàng rào, cổng; Sân đường, bồn hoa; HT cấp điện tổng thể ngoài nhà; HT cấp, thoát nước ngoài nhà; San lấp mặt bằng; Kè chắn đất; Máy bơm chữa cháy, nước sinh hoạt.

2. Loại gói thầu: Xây lắp.

Bằng chữ: Mười ba tỷ sáu trăm không chín triệu hai trăm không tám nghìn sáu trăm bốn mươi đồng.

- Nội dung chính của gói thầu gồm: Thi công xây dựng các hạng mục nhà làm việc 3 tầng; Nhà phụ trợ 2 tầng; Nhà bảo vệ; 02 Nhà để xe hai bánh; Nhà để máy phát điện; Bể nước ngầm 50 m3; Bể phốt; Hàng rào, cổng; Sân đường, bồn hoa; HT cấp điện tổng thể ngoài nhà; HT cấp, thoát nước ngoài nhà; San lấp mặt bằng; Kè chắn đất; nén tĩnh cọc. Cung cấp lắp đặt máy bơm chữa cháy và sinh hoạt.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 350 ngày.

3. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc nhà nước Lý Nhân.

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển Ngành.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ 00, ngày 28 tháng 7 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 08 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án KBNN Hà Nam - Số 212 đường Lê Hoàn, P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

9. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

10. Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

11. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 08 tháng 8 năm 2016.

12. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 08 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)