Xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Vân Hồ

Kho bạc Nhà nước Sơn La mời thầu "Xây dựng nhà chính 2 tầng, nhà phụ trợ 2 tầng và các công trình phụ trợ".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Sơn La.

- Tên gói thầu: Xây dựng nhà chính 2 tầng, nhà phụ trợ 2 tầng và các công trình phụ trợ.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Vân Hồ.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển hoạt động Ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ; (không sơ tuyển).

- Thời gian bán HSMT:  Từ 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Kho bạc Nhà nước Sơn La; Địa chỉ: Số 39 đường Lò Văn Giá, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0223 858 311; Fax: 0223 852 221.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng. (Một triệu đồng chẵn).

- Thời điểm đóng thầu: Đúng 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 12 năm 2015.

- Thời điểm mở thầu: Đúng 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 12 năm 2015.

- Địa điểm tổ chức đóng, mở thầu: Tầng 2 Văn phòng Kho bạc Nhà nước Sơn La; Địa chỉ: Số 39 đường Lò Văn Giá, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Bảo đảm dự thầu: 170.000.000 đồng. Bằng chữ: (Một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Hình thức bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bằng giấy bảo lãnh của Ngân hàng thương mại.

Kho bạc Nhà nước Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)