Xây lắp nhà làm việc Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ

Cục Thuế TP Cần Thơ mời thầu "Xây lắp nhà làm việc Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ".

1. Tên bên mời thầu: Cục Thuế TP Cần Thơ.

2. Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ và các hạng mục phụ trợ.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn XDCB Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 07h00’ ngày 10/4/2015 đến trước 09h00’ ngày 20/4/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQTTVAC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3820732, Fax: 0710.3823915.

7. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

8. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQTTVAC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

9. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: 9h00’ ngày 20/4/2015.

Cục Thuế TP Cần Thơ kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.

(eFinance)