Xây lắp trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Dương Kinh

Cục Thuế thành phố Hải Phòng mời thầu "Xây lắp trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Dương Kinh, Hải Phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

- Tên gói thầu: Xây lắp trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Dương Kinh, Hải Phòng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07h30 ngày 10 tháng 11 năm 2015 đến trước 09 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại cơ sở 2 Cục Thuế thành phố Hải Phòng, số 26 Điện Biên Phủ - Hải Phòng; Điện thoại: 0313.836669.

- Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Cục Thuế, số 6 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng Việt Nam).

- Thời điểm đóng thầu: Đúng 09 giờ 00, ngày 20 tháng 11 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng Việt Nam).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở Cục Thuế TP Hải Phòng, số 6 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Cục Thuế thành phố Hải Phòng kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.

(eFinance)