5 giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra chuyên ngành

(eFinance Online) - Tại cuộc họp báo chuyên đề về giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ diễn ra chiều hôm nay (16/8), ông Nguyễn Quang Sơn, Trưởng Phòng Hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại (Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan) đưa ra 5 giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN).
Công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: H.Vân - Báo Hải quan.Công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: H.Vân - Báo Hải quan.

Theo đó, thứ nhất, kiến nghị các bộ quản lý chuyên ngành thực hiện cải cách toàn diện thể chế, chính sách, cách thức, phương pháp kiểm tra liên quan đến hoạt động KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 và Chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016.

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ nêu tại Quyết định 2026/QĐ-TTg và mục tiêu, chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết 19/2016, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài Chính) tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc các bộ quản lý chuyên ngành thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành trên cơ sở các tiêu chí và các yêu cầu cụ thể là: Thay đổi căn bản phương thức quản lý, KTCN với các nội dung: Áp dụng quản lý rủi ro (phân tích thông tin, đánh giá rủi ro); đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của từng DN để áp dụng mức độ kiểm tra phù hợp đối với hàng hoá của từng DN; chuyển thời điểm KTCN tại giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau khi hàng hóa đã được thông quan.

Minh bạch hoá quản lý, kiểm tra chuyên ngành với các nội dung: Minh bạch về Danh mục hàng hóa XNK thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành (Danh mục chi tiết kèm mã HS); minh bạch về chế độ quản lý, hình thức kiểm tra, thời điểm kiểm tra; minh bạch về chi phí kiểm tra KTCN.

Hiện đại hoá thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành với các nội dung: Điện tử hóa thủ tục (nộp hồ sơ, trả kết quả...) quản lý, kiểm tra chuyên ngành; kết nối thủ tục giữa các cơ quan, tổ chức liên quan KTCN.

Đẩy mạnh áp dụng thông lệ quốc tế với các nội dung: Chủ động áp dụng các kinh nghiệm tốt của các nước; áp dụng công nhận lẫn nhau; chủ động công nhận chất lượng của những nhãn hiệu, nhà sản xuất nổi tiếng…

 Đẩy mạnh tiến độ triển khai, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giữa doanh nghiệp với các đơn vị có liên quan trong lĩnh vực KTCN.

Thứ hai, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung (KTCNTT) tại các cửa khẩu nơi có lưu lượng hàng hóa XNK lớn tạo thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa.

Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 giao Bộ Tài chính “Chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện KTCN tại các địa điểm KTCN tập trung ở các cửa khẩu trong thông quan”. Với những hiệu quả, lợi ích bước đầu có được từ việc triển khai hoạt động của các địa điểm KTCN tập trung tại các cửa khẩu thời gian qua, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, sơ kết đánh giá hiệu quả hoạt động của các địa điểm KTCN tập trung, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về hoạt động KTCN tại các địa điểm này, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các địa điểm KTCN tập trung.

Thứ ba,  tăng cường công tác thông tin, truyền thông về hoạt động KTCN đối với hàng hóa XNK cho các đối tượng có liên quan.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến hàng hóa XNK thuộc đối tượng KTCN. Các doanh nghiệp XNK cần có nhận thức đúng về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia hoạt động KTCN; hiểu và nắm bắt được lợi ích của việc KTCN tại các địa điểm KTCN tập trung. Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành cần phải chủ động tìm hiểu thông tin liên quan đến những quy định về kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu. Các doanh nghiệp phải tự nâng cao tính tự giác, tuân thủ pháp luật về KTCN, tích cực phối hợp với cơ quan hải quan, cơ quan quản lý chuyên ngành để thực hiện.

Thứ tư, sớm thành lập và đưa vào hoạt động Tổ Công tác liên ngành để triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại Điều 2 Quyết định số 2026/QĐ-TTg. Tổng cục Hải quan đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ 19-2016/NQ-CP của Chính phủ và ban hành Quyết định số 459/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2016 về việc phân công triển khai thực hiện Quyết định số 390/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đã có công văn số 19294/BTC-TCHQ đề nghị 13 Bộ có liên quan cử cán bộ tham gia Tổ Công tác liên ngành triển khai Quyết định 2026/QĐ-TTg. Tổng cục HQ (bộ Tài Chính) đã dự thảo quy chế làm việc của Tổ Công tác liên ngành quy định nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc, thông tin báo cáo, mối quan hệ phối hợp công tác để Tổ Công tác liên ngành có cơ sở triển khai thực hiện.

Thứ năm, tổ chức triển khai công tác kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của Cục Kiểm định hàng hóa XNK thuộc Tổng cục Hải quan.

Thí điểm tiếp nhận một số mặt hàng Cục Kiểm định hàng hóa XNK đủ năng lực triển khai (phân bón, đồ chơi bằng nhựa); trang bị phòng kiểm định di động (xe mobile lab) để phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành tại các tỉnh khu vực biên giới phía Bắc (Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai). Nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, số lượng cán bộ kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyên sâu cho Cục Kiểm định và các Chi cục Kiểm định hiện có. Phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành xác định nhu cầu đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các khu vực có lưu lượng XNK hàng hóa nhiều phải kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

(P.An)