81 thủ tục hành chính áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia

(eFinance Online) - Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với các nội dung Quy định về Danh mục các thủ tục hành chính áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia; Quy định về cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin để thực hiện thủ tục hành chính một cửa quy định tại khoản 1 Điều này giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương;Quy định về Cổng thông tin một cửa quốc gia; Những vấn đề khác liên quan tới các thủ tục hành chính một cửa.

Thông tư ban hành kèm theo Danh mục gồm 81 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính áp dụng cơ chế một cửa quốc gia. Trong đó, có một số thủ tục nổi bật như là:

- Thủ tục hải quan hàng hóa là tài sản di chuyển.

- Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương.

- Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Bên cạnh đó, đi kèm Thông tư là Danh mục các thủ tục hành chính của Bộ Công thương áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, Danh mục các chứng từ điện tử, và mẫu đăng ký tài khoản của người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2016.

(T.H)