Áp dụng bổ sung phương pháp xử lý trên Hệ thống VCIS

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hệ thống VCIS phân luồng 3, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa 100% (theo Phương pháp xử lý “R”) đối với tờ khai có lượng hàng hóa lớn, gây quá tải trong việc kiểm tra tại một số Chi cục Hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Hải quan đã bổ sung Phương pháp xử lý “K” trên hệ thống VCIS, áp dụng cho việc kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp đơn vị thiết lập tiêu chí chưa xác định trước được mức độ (tỷ lệ) kiểm tra thực tế đối với lô hàng.

Cụ thể, việc phân quyền thiết lập tại 03 cấp (Tổng cục/Cục Hải quan/Chi cục Hải quan). Luồng kiểm tra là luồng 3 (kiểm tra thực tế hàng hóa). Mức độ kiểm tra do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định trên cơ sở thực tế hàng hóa và thông tin tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

(T.H)