Ban hành quy trình gia hạn nộp tiền thuế

Vừa qua, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1100/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa XNK nhằm thực hiện việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa XNK theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Ban hành quy trình gia hạn nộp tiền thuế

Theo Quyết định, Quy trình này hướng dẫn về trình tự thực hiện gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (sau đây gọi chung là gia hạn) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố (sau đây gọi là Cục Hải quan), Tổng cục Hải quan.  Quy trình này chỉ bao gồm các bước công việc cần phải làm của cơ quan hải quan khi thực hiện gia hạn, công chức hải quan phải căn cứ quy định của các Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, các khoản thuế khác theo quy định của pháp luật; tiền chậm nộp, tiền phạt và quản lý thuế để thực hiện gia hạn, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

Quy trình quy định đầy đủ các bước gia hạn tại các cấp chi cục, cấp cục, cấp tổng cục. Mỗi quy trình có ba bước: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và xử lý hồ sơ, phát hành văn bản và lưu giữu hồ sơ. Ở mỗi quy trình, thời gian xử lý giao động từ 13 ngày (cấp chi cục), 5 ngày (cấp Cục) đến 33 ngày (cấp Tổng cục).

Đối với trường hợp hồ sơ gia hạn được gửi đến cơ quan hải quan nhưng không đúng thẩm quyền gia hạn theo quy định, thì cơ quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lại hồ sơ cho người nộp thuế.

(T.H)