Bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Hải quan

Trên cơ sở thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 bãi bỏ ba văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, kể từ ngày 25/02/2013, 3 văn bản sau thuộc lĩnh vực hải quan sẽ bị bãi bỏ gồm: Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTTDL-BTC ngày 17/10/2003 hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/12/2004 hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định số 230/2000/QĐ-TCHQ ngày 12/7/2000 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan.

(TK)