Bổ sung thông tin trên tờ khai phương tiện vận tải tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập

Thời gian qua phát sinh việc phương tiện vận tải đường thủy nội địa, đường bộ của Việt Nam làm thủ tục tạm xuất để giao hàng cho đối tác tại nước ngoài, sau đó nhận hàng vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam; hoặc phương tiện vận tải đường thủy nội địa, đường bộ của nước ngoài tạm nhập để giao hàng tại Việt Nam, sau đó nhận hàng vận chuyển về nước ngoài khi tái xuất.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tuy nhiên, tờ khai phương tiện vận tải đường bộ mẫu số 1 và tờ khai phương tiện vận tải đường thủy nội địa mẫu số 2 phụ lục V Thông tư số 42/2015/TT-BTC tại phần khai bổ sung phương tiện vận tải lại không có mục thông tin về hàng hóa, hành khách để kê khai.

Trong khi chờ sửa đổi bổ sung phụ lục V Thông tư số 42/2015/TT-BTC đối với mẫu tờ khai phương tiện vận tải, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn bổ sung thêm điểm c thông tin về hàng hóa, hành khách vào cuối điểm b Phần khai bổ sung phương tiện vận tải (kèm theo đây mẫu tờ khai sửa đổi: Mẫu 1a, Mẫu 1b, Mẫu 2a và Mẫu 2b).

(PV)