Cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa bản hành Quyết định số 876/2019/QĐ-BTC ngày 27/5/2019 về vệc ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021. Theo đó phấn đấu đến năm 2021 nâng xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới tăng 10-15 bậc so với năm 2018; năm 2019, phấn đấu tăng từ 3-5 bậc so với năm 2018. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ sau: Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia. Nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng. Nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí vận tải. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu.

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định chi tiết Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Quản lý thuế. Đẩy mạnh triển khai thanh toán thuế điện tử. Tiếp tục mở rộng, tăng số lượng ngân hàng tham gia phối hợp thu và nộp thuế điện tử 24/7. Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống nộp thuế điện tử nhằm hỗ trợ tối đa người nộp thuế. Hoàn thiện cơ chế phân luồng quyết định kiểm tra theo hướng tập trung, thống nhất trong toàn ngành; liên kết giữa các khâu trước, trong và sau thông quan hàng hóa; đảm bảo vai trò và trách nhiệm tham gia của tất cả các đơn vị nghiệp vụ hải quan tại hải quan các cấp. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ doanh nghiệp. Triển khai công tác, chương trình đánh giá tuân thủ, quản lý tuân thủ với các đối tượng, người khai hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu. Hoàn thiện chức năng Cổng thông tin một cửa quốc gia. Tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động VASSCM tại các cảng biển, cảng hàng không, ICD…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

PV