Cần giảm bớt danh mục hàng hóa mua bán của cư dân biên giới

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận sẽ gộp nội dung sửa đổi Điều 5 Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg do Bộ Tài chính đề xuất vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg do Bộ Công Thương trình.

Về nội dung, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, rà soát kỹ để hoàn thiện các nội dung liên quan của dự thảo Quyết định theo hướng: Hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân phải phù hợp với quy định của Luật Thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung liên quan.

Không quy định các điều kiện về kho bãi đối với thương nhân hoạt động mua gom hàng hóa của cư dân biên giới.

Bên cạnh đó cần giảm bớt danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới; trường hợp không quản lý được số lượt cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa được miễn thuế thì giữ nguyên như quy định hiện hành.

Rà soát lại các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo thương mại biên giới trong dự thảo Quyết định, bảo đảm phù hợp với chức năng, thẩm quyền và không trùng lặp, chồng chéo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2015.

(T.H)