Chuẩn hoá Quy trình thanh tra chuyên ngành trong ngành Hải quan

Theo Quyết định số 265/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành, việc ban hành quy trình thanh tra chuyên ngành nhằm tạo sự thống nhất trong việc tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành trong ngành Hải quan; thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác thanh tra ngành Hải quan góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
Cụ thể, đối với “Bước xác định, lựa chọn đối tượng thanh tra”, nội dung thông tin cần thu thập gồm: đặc điểm chính về đối tượng thanh tra như tên, địa chỉ đối tượng thanh tra, mô hình tổ chức bộ máy tại trụ sở chính, chi nhánh, đơn vị hạch toán…; hệ thống các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của đối tượng thanh tra, tình hình và kết quả hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu; kết quả thanh tra, kiểm tra trước đó và các thông tin khác.
 
Các trường hợp thanh tra đột xuất được quy định: Khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (đối với cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố).
 
Đối với bước “Chuẩn bị thanh tra”, cần khảo sát, nắm tình hình để ban hành quyết định thanh tra; báo cáo đề xuất lập đoàn thanh tra; dự thảo quyết định thanh tra, xây dựng kế hoạch thanh tra; ban hành quyết định thanh tra và phê duyệt kế hoạch thanh tra; triển khai thực hiện quyết định thanh tra.
 
(T.H)