Cục Hải quan Hải Phòng tăng cường xử lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế

Cục Hải quan TP Hải Phòng cho biết cục đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế năm 2013, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế, tập trung các giải pháp tối ưu để thu đòi có hiệu quả số tiền nợ thuế quá hạn, cưỡng chế, chây ỳ tại các doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất phát sinh nợ xấu.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các Chi cục triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử qua hệ thống các ngân hàng thương mại, đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện đề án hiện đại hoá thu nộp ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp và bảo lãnh thuế của các ngân hàng thương mại.

Theo dõi tình trạng nợ thuế của Cục và tập hợp số liệu nợ của các Chi cục hàng tháng để phân tích, đánh giá công tác quản lý, đôn đốc xử lý nợ đọng thuế, công tác cưỡng chế thuế trên cơ sở đó tham mưu đề xuất lãnh đạo Cục các biện pháp xử lý nợ thuế có hiệu quả. Giải quyết các vướng mắc nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý thuế và kế toán thuế, hỗ trợ cho công tác theo dõi và quản lý nợ thuế tại các Chi cục.

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục kiến nghị cấp trên khoanh các khoản nợ không có khả năng thu đòi phát sinh trước khi Luật quản lý thuế có hiệu lực của các doanh nghiệp giải thể, phá sản, bỏ trốn, mất tích, các khoản nợ thuế do chính sách (nợ của xe chở tiền, ô tô tải Van Starex, ô tô cứu thương…) nhằm giảm tỷ trọng nợ thuế so với tổng số thu nộp ngân sách năm 2013. Lập danh sách các doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế, chây ỳ, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ động triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các Chi cục thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế, quản lý nợ thuế và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trong phạm vi toàn Cục. Kiểm tra việc cập nhật và truyền nhận dữ liệu kế toán, dữ liệu về quá trình phát sinh nợ thuế, thu nộp thuế, nợ thuế quá hạn, cưỡng chế thuế, ân hạn thuế. Ban thu hồi nợ thuế của Cục định hướng, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn của Chi cục trong quá trình thực hiện công tác thu hồi nợ, hướng dẫn các Chi cục nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý, thu hồi nợ, gắn trách nhiệm của cán bộ công chức với việc khen thưởng kỷ luật nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác thu hồi nợ, nghiên cứu và sửa đổi quy trình thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ phù hợp với quy định hiện hành.

Đối với các trường hợp có số nợ lớn, nợ tại nhiều Chi cục, Ban thu hồi nợ thuế của Cục sẽ tham gia tư vấn và trực tiếp cùng các Chi cục giải quyết để tránh trùng lặp, tham mưu thành lập các Tổ đôn đốc thu hồi nợ thuế của Cục, phối hợp cùng với các cơ quan Công An, Sở kế hoạch đầu tư... nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác thu hồi nợ. Phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan như: Công an, Cục thuế, Ngân hàng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Hải quan các tỉnh…trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính.

(Cát Tường)