Đảng bộ cơ quan TCHQ: Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ nhiệm kỳ IX

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Tổng cục luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, xây dựng ban hành các chương trình kế hoạch công tác, tích cực chủ động đề ra các biện pháp lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ cơ quan TCHQ: Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ nhiệm kỳ IX

Qua đó, khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Đảng ủy với tập thể Lãnh đạo Tổng cục trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ IX (2010-2015) là: “Tập trung trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, của các cấp ủy Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn cơ quan, toàn Ngành và các lực lượng liên quan, thực hiện thành công Kế hoạch Cải cách, hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020 góp phần đưa Hải quan Việt Nam phát triển ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới; xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan trong sạch vững mạnh, cơ quan Tổng cục vững mạnh, an toàn và phát triển”, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã đề ra nhiều giải pháp, chỉ đạo lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện cơ bản công tác xây dựng thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực hải quan, đảm bảo tính ổn định lâu dài, bao gồm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mà trọng tâm là Luật Hải quan 2014 cùng với đó là các nghị định, thông tư hướng dẫn. Trên cơ sở đó để cụ thể hóa thành các mục tiêu chiến lược, quy trình nghiệp vụ, chức năng nhiệm vụ… hướng tới xây dựng Hải quan Việt Nam đổi mới, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu mở cửa hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế của đất nước.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan đã có sự đột phá chuyển biến mạnh mẽ tích cực, tạo được dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển đi lên của Ngành. Thành công của Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) đã chứng minh sự nỗ lực quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục cũng như của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Trong nhiệm vụ thu ngân sách, trước những khó khăn chung của nền kinh tế, Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp về thu NSNN hàng năm, đẩy mạnh công tác chống thất thu, gian lận thuế, đảm bảo thu đúng thu đủ nên đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ giao. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, công tác thanh tra, kiểm tra đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh, biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước, tạo sự công bằng cho các DN hoạt động XNK, bảo vệ môi trường, sức khỏe cho cộng đồng.

Đặc biệt, công tác xây dựng lực lượng, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt. Đảng ủy, Tổng cục Hải quan ban hành nhiều văn bản, triển khai nhiều giải pháp để làm trong sạch nội bộ, công khai minh bạch các chính sách, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh đã tạo ra sự đoàn kết thống nhất cao trong Ngành, làm thay đổi hình ảnh công chức Hải quan trước người dân và DN.

Đảng ủy không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo bằng việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề theo các sự kiện chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và những vấn đề lớn, quan trọng cần sự lãnh đạo tập trung, thống nhất cao trong Đảng bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã ban hành 08 Nghị quyết chuyên đề trên hầu hết các lĩnh vực đảm bảo cho việc lãnh đạo toàn diện của Đảng, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao hơn.

Bên cạnh đó, Quy chế làm việc, chương trình kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các Ban của Đảng cho toàn khóa và hàng năm được ban hành thường xuyên và kịp thời. Đảng ủy cùng với lãnh đạo Tổng cục xây dựng Quy chế phối hợp công tác trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm đảm bảo sự tập trung thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị đoàn kết vững mạnh. Không chỉ có thế, Đảng ủy cũng đã chủ động tham gia với lãnh đạo Tổng cục các mặt công tác của Ngành, thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai kế hoạch công tác của chính quyền, tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên đảm bảo cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục quan tâm, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ còn đào tạo các chương trình lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, đào tạo nâng cao, đào tạo ở nước ngoài.

Riêng trong công tác phòng chống tham nhũng, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch số 2872/QĐ-TCHQ ngày 31-12-2009 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 trong các đơn vị thuộc ngành Hải quan, thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng làm Trưởng ban. Hàng năm, Đảng ủy và Tổng cục ban hành các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, kế hoạch, giải pháp về công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện công khai minh bạch các chế độ chính sách, quy trình thủ tục hải quan, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý điều hành.

Việc xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý cũng đã được Đảng bộ triển khai thực hiện, định kỳ luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của CBCC nhằm phòng ngừa tiêu cực và tham nhũng, ban hành quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCC, thực hiện công khai công tác cán bộ, công tác tài chính, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, khoán định mức tiêu chuẩn chế độ, thành lập Đội đặc nhiệm tổ chức thanh, kiểm tra thường xuyên và đột xuất.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cả 3 lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững sự ổn định trong Đảng bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên; phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới, bám sát vào thực tiễn, hướng về cơ sở, tích cực ban hành các nghị quyết chuyên đề theo các nhiệm vụ, sự kiện chính trị hàng năm, giữ mối quan hệ chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tăng cường sinh hoạt chuyên đề đảm bảo tính hấp dẫn của Đảng, quan tâm chăm lo đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên, quần chúng, thường xuyên tổ chức kiểm tra đôn đốc giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. 

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp thực hiện nhiệm kỳ X (2015 -2020): Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, với phương châm “Đoàn kết- Đổi mới- Kỷ cương- Sáng tạo”, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan tập trung trí tuệ, năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng- chính quyền- đoàn thể đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020; xây dựng Hải quan Việt Nam tiên tiến, hiện đại ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực và thế giới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục trong sạch vững mạnh.

(Theo Báo Hải quan)