Đề xuất sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cần thiết sửa đổi

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan. Đây cũng là 1 trong những cơ sở quan trọng trong thực hiện việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp làm tiêu chí áp dụng các chế độ ưu đãi thủ tục hải quan, phân luồng hàng hoá khi thực hiện thủ tục hải quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính về hải quan, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và bảo đảm quản lý hải quan.

Tuy nhiên, sau gần 02 năm thực hiện, Bộ Tài chính cho rằng, Nghị định 127/2013/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, tuy Nghị định 127/2013/NĐ-CP đã quy định tương đối đầy đủ, bao quát các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, nhưng quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế như: Thiếu chế tài xử phạt một số hành vi vi phạm phát sinh từ các quy định mới về thủ tục hải quan; một số hành vi vi phạm đã không còn phù hợp về khung phạt tiền, hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả; Một số hành vi vi phạm không còn phù hợp do đã có những thay đổi từ yêu cầu quản lý; một số hành vi có định danh chưa rõ ràng, chưa phù hợp nên quá trình thực hiện thiếu thống nhất; Một số quy định về cưỡng chế không phù hợp trong thực tiễn nên khi tổ chức thực hiện còn khó khăn, vướng mắc.

Bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan được xây dựng dựa trên quan điểm, nguyên tắc: Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, Luật Hải quan năm 2014, Luật Quản lý thuế, các luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan.

Bảo đảm việc xử phạt nghiêm minh nhưng có tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với thực tế; góp phần bảo đảm, duy trì trật tự quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; khuyến khích người khai hải quan, người nộp thuế chủ động tự giác chấp hành pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan.

Sửa đổi, bổ sung một số hành vi để bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý hải quan hiện nay; đồng thời loại bỏ những hành vi vi phạm nhỏ, đã có các biện pháp quản lý hiệu quả để giả quyết thỏa đáng; tăng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa và tương đồng với mức tiền phạt được quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP.

Hiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung gồm 5 Điều:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung 15 Điều, chủ yếu tập trung vào Mục 2 (Các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt) – Chương I Nghị định 127/2013/NĐ-CP (gồm các Điều: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16a, 22) và một Điều thuộc Chương II (Điều 48) Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.

Điều 2: Bãi bỏ Điều 23 của Nghị định 127/2013/NĐ-CP.

Điều 3: Hiệu lực thi hành của Nghị định.

Điều 4: Điều khoản chuyển tiếp.

Điều 5: Trách nhiệm hướng dẫn, thi hành.

Trong đó, tại Phần hành vi vi phạm và chế tài xử phạt, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính trên cơ sở quy định mới của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành để làm căn cứ ngăn chặn và xử lý các vi phạm về thủ tục hải quan; sửa đổi một số định danh hành vi vi phạm và loại bỏ một số hành vi  không còn phù hợp với quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan quy định tại Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP; Sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về khai hải quan; Sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về khai thuế; trốn thuế, gian lận thuế...

(T.H)