Đến 30/11/2015: Ngành Hải quan thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 837,8 tỷ đồng

Theo Tổng cục Hải quan, nợ thuế chuyên thu đến ngày 30/11/2013 khoảng 4.688,8 tỷ đồng, giảm khoảng 258,6 tỷ đồng so với 31/12/2014 (tương đương 5,23%). Tỷ trọng nợ thuế chuyên thu so với số thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 khoảng 1,803% (2.688,8/260.000 tỷ đồng), giảm so với 31/12/2014 khoảng 0,15%.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Để thu hồi và xử lý nợ thuế hiệu quả thì Tổng cục Hải quan đã theo dõi, phân tích sát tình hình thu nộp NSNN, đề ra các giải pháp quản lý hiệu quả, chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức rà soát toàn bộ nguồn thu, phát hiện kịp thời các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng, loại hình kinh doanh còn thất thu để có biện pháp quản lý thu phù hợp.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã đôn đốc, kiểm tra thường xuyên công tác quản lý nợ, tình hình thu hồi nợ thuế tại các cục hải quan tỉnh, thành phố theo Quyết định số 260/QĐ-TCHQ ngày 30/1/2015 (1.323,5 tỷ đồng). Quản lý chặt chẽ nợ mới phát sinh, rà soát, phân loại đúng các khoản nợ, từ đó có kế hoạch thu hồi nợ cụ thể theo hướng dẫn tại công văn số 865/TCHQ-TXNK ngày 30/01/2015; công văn số 6298/TCHQ-TXNK ngày 09/07/2015; 7570/TCHQ-TXNK ngày 19/08/2015; công văn số 8110/TCHQ-TXNK ngày 07/9/2015. Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện thu hồi nợ đọng thuế theo quy định tại Điều 53,54,55 và 56 Luật quản lý thuế. Đối với các khoản nợ thuộc đối tượng được xoá theo quy định tại Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 179/2013/TT-BTC nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình các cấp.

(P.An)