Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 15445/BTC-TCHQ hướng dẫn thống nhất cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu (NK) để sản xuất hàng xuất khẩu (XK); hàng hóa XNK tại chỗ, hàng hóa NK để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 36 và 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu NK để sản xuất hàng XK, đối với doanh nghiệp (DN) có trụ sở chính và cơ sở sản xuất trên cùng một tỉnh, thành phố thì làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu NK để sản xuất hàng XK tại một chi cục hải quan theo hướng dẫn của cục hải quan.

Đối với DN có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng có cơ sở sản xuất tại một tỉnh, thành phố khác thì được lựa chọn làm thủ tục hải quan NK nguyên liệu để sản xuất hàng XK tại một chi cục hải quan thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính hoặc nơi có cơ sở sản xuất.

Trường hợp DN làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính, việc kiểm tra thực tế nguyên liệu NK được thực hiện tại địa điểm kiểm tra hàng hóa ở cửa khẩu nhập hoặc địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tập trung của chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai.
 
Việc giao chi cục hải quan chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu NK để sản xuất hàng XK do Cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố quyết định.
 
Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 46, Bộ Tài chính hướng dẫn: Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thuộc Cục Hải quan Hải Phòng; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP.HCM được thực hiện thủ tục đối với hàng hóa NK của dự án đầu tư miễn thuế trên địa bàn Hải Phòng, TP. HCM do 2 Cục Hải quan trên thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa NK được miễn thuế...
 
(Quang Minh)