Doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 15 tỷ đồng/năm nhờ cải cách thủ tục hành chính

(eFinance Online) - Trong năm 2018, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới. 
Ảnh: Kim Liên.Ảnh: Kim Liên.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã thực hiện đánh giá tác động của TTHC đối với 06 dự thảo văn bản QPPL (các dự thảo: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016....) qua đó làm rõ sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của từng TTHC

Cơ quan Hải quan các cấp thường xuyên niêm yết, đăng tải công khai, đầy đủ bộ TTHC hải quan và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC. Tổ chức thống kê bộ TTHC hải quan bảo đảm phù hợp với các văn bản mới ban hành. Tăng cường kiểm soát việc thực hiện TTHC. Tiến hành rà soát, đánh giá tổng số 17 TTHC, trên cơ sở đó trình Bộ phê duyệt bãi bỏ 05 TTHC, đơn giản hóa 09 TTHC, giữ nguyên 03 TTHC. Rà soát đề xuất cắt giảm 16/31 điều kiện kinh doanh lĩnh vực hải quan (đạt 51,6% so với chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP). Giải đáp kịp thời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về quy định và việc thực hiện TTHC.

Năm 2018, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai việc đo thời gian giải phóng hàng để tự kiểm tra lại những nỗ lực trong cải cách TTHC.

Công tác cải cách TTHC của ngành Hải quan đã góp phần quan trọng để tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ TTHC cho doanh nghiệp. Việc tuyên truyền, công khai TTHC giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với TTHC. Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh lĩnh vực hải quan dự kiến tiết kiệm cho cộng đồng doanh nghiệp khoảng 15 tỷ đồng/năm. Các yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan được bảo đảm. Bộ Tài chính xếp hạng Tổng cục Hải quan ở vị trí 1/5 đơn vị khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ về chỉ số cải cách hành chính năm 2017.  Hàng năm, thông qua hoạt động giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan.

Kim Liên