Giám sát hàng phải kiểm tra chuyên ngành mang về bảo quản

Trả lời công văn số 36/HQHCM-GSQL ngày 07/01/2015 và công văn số 144/HQHCM-GSQLngày 15/01/2015 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành theo tinh thần quy định của Luật Hải quan mới.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Chính vì thế, trong thời gian chờ ban hành Thông tư, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc giám sát hải quan đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành mang về bảo quản theo hướng dẫn tại công văn số 491/BTC-TCHQ ngày 14/01/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời tiếp tục áp dụng quy chế phối hợp đã ký kết với cơ quan kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn theo quy định tại điểm b.1.3 khoản 2 Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

(T.H)