Hải quan tiếp tục đo thời gian giải phóng hàng hóa 2015

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 nêu rõ "Phấn đấu đến hết năm 2015 các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6; đến năm 2016 tối thiểu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4".

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Quán triệt Nghị quyết 19/NQ-CP và Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến vấn đề giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK, và triển khai công văn số 9325/VPCP-KTTH ngày 21/11/2014 về việc triển khai thực hiện đo thời gian giải phóng hàng năm 2015 (gọi tắt là cuộc đo năm 2015), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) với vai trò là đơn vị chủ trì thực hiện cuộc đo đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tích cực với các Bộ, ngành liên quan trong quy trình XNK hàng hóa tham gia thực hiện cuộc đo để triển khai một cách đồng bộ, sâu rộng.

Mục tiêu của cuộc đo 2015 được đặt ra là xác định cụ thể, phân tách rõ thời gian làm thủ tục của cơ quan Hải quan, cũng như thời gian làm thủ tục của từng Bộ, Ngành trong tổng thời gian giải phóng hàng hóa năm 2015, trên cơ sở phân tích kết quả, đánh giá tác động và đưa ra những kiến nghị nhằm: Đánh giá việc thực hiện các biện pháp giảm thời gian theo Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014, 2015 của Chính phủ; Đánh giá cuối kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011 - 2015; Xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong tổng thời gian làm thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Xác định các thủ tục cần phải cải tiến, đề xuất biện pháp để giảm thời gian đối với từng Bộ, Ngành; Việc xác định khâu nghiệp vụ gây chậm trễ, kéo dài thời gian thông quan của các đơn vị và đề xuất biện pháp để giảm thời gian thông quan là một mục tiêu quan trọng xuyên suốt của công tác đo thời gian giải phóng hàng.

Để triển khai cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2015, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các đơn vị thực hiện: Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên môn liên ngành thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2015 với sự tham gia của các Bộ, ngành gồm:

+ Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan): thủ tục Hải quan

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thủ tục Kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm tra ATTP;

+ Bộ Khoa học và công nghệ: Thủ tục Kiểm tra CLNN

+ Bộ Giao thông vận tải: Thủ tục Đăng kiểm

+ Bộ Y tế: Thủ tục kiểm tra ATTP, Kiểm dịch y tế

+ Bộ Công thương: Thủ tục kiểm tra ATTP, Kiểm tra CLNN

+ Bộ Quốc phòng: Thủ tục kiểm tra Biên phòng

+ Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam: Giám sát quá trình thực hiện cuộc đo 2015;

+ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam tham gia giám sát, và Ngân hàng Thế giới tham gia tư vấn thực hiện;

Đồng thời, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu liên ngành năm 2015 (gọi tắt là Kế hoạch liên ngành): Trên cơ sở trao đổi bằng văn bản và trực tiếp với các đơn vị liên quan, đã ban hành chính thức Kế hoạch liên ngành theo công văn số 6644/BTC-TCHQ ngày 21/5/2015. Trong đó nêu rõ phạm vi cuộc đo, nội dung công việc các đơn vị cần thực hiện và cách thức phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị để thực hiện cuộc đo. Các đơn vị tham gia cuộc đo phải thực hiện ghi chép, lưu giữ các thông tin về thời gian tác nghiệp trong quá trình làm thủ tục đối với hàng hóa XNK làm thủ tục hải quan tại 11 chi cục hải quan cửa khẩu được lựa chọn đo; cơ quan Hải quan là đơn vị đầu mối tổng hợp, tính toán kết quả thời gian cụ thể của từng đơn vị thuộc các Bộ, ngành, thời gian của cơ quan Hải quan trong tổng thời gian làm thủ tục đối với hàng hóa XNK.

Xây dựng Kế hoạch chi tiết đo thời gian GPH của cơ quan Hải quan năm 2015: Trên cơ sở nghiên cứu quy định về thủ tục hải quan, các hệ thống CNTT, đã ban hành Kế hoạch chi tiết đo thời gian giải phóng hàng của Hải quan năm 2015 tại 11 Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc 07 Cục Hải quan tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn, Tây Ninh, Quảng Trị, Bà Rịa – Vũng Tàu (công văn số 5050/TCHQ-CCHĐH ngày 8/6/2015). Khác với cuộc đo năm 2013, trong cuộc đo năm 2015, Tổng cục Hải quan thực hiện khai thác tối đa các dữ liệu trên các Hệ thống CNTT nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, minh bạch của dữ liệu đo.

Cuộc đo 2015 thực hiện thu thập tất cả thông tin liên quan  trong quá trình làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng (gồm Hải quan, cơ quan kiểm tra chuyên ngành thuộc các Bộ, ngành) đối với tất cả lô hàng xuất, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 15/6/2015 đến ngày 20/6/2015 tại 11 Chi cục thuộc 07 Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên.

Việc thu thập dữ liệu đã được bắt đầu thực hiện từ ngày 15/7/2015, và tiếp tục theo dõi thông tin thiếu đến hết ngày 30/7/2015; Giai đoạn tổng hợp dữ liệu, tính toán kết quả cuộc đo theo từng tuyến đường, từng loại kiểm tra chuyên ngành được thực hiện trong tháng 7-8/2015; Dự kiến báo cáo kết quả cuộc đo trong tháng 9/2015.

(P.An)