Hết quý 2/2015: Hệ thống QLRR và VCIS đánh giá rủi ro, phân luồng 3.874.953 tờ khai

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến ngày 30/6/2015, ngành Hải quan đã thực hiện đánh giá tuân thủ đối với 86.927 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp tuân thủ tốt chiếm tỷ lệ 12,82 % (11.141 doanh nghiệp); doanh nghiệp tuân thủ trung bình chiếm tỷ lệ 80,34 % (69.834 doanh nghiệp); doanh nghiệp không tuân thủ tốt chiếm tỷ lệ 6,84% (5.952 doanh nghiệp).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tính từ  01/01 đến 30/6/2015, hệ thống quản lý rủi ro (QLRR) và VCIS đánh giá rủi ro, phân luồng tổng số 3.874.953 tờ khai XNK, đặc biệt tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa chỉ còn 8,3% so với cùng kỳ 9,35% của năm 2014 góp phần giảm thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Trong đó, tổng số vụ vi phạm phát hiện từ hoạt động phân luồng là 910vụ/10.807 vụ vi phạm phát hiện từ hoạt động hải quan chung (tính từ 01/01 đến 15/6/2015 chiếm 8,4%).

Bên cạnh đó, ngành Hải quan cũng đã tăng cường công tác quản lý tuân thủ và đánh giá xếp hạng doanh nghiệp, trọng tâm là doanh nghiệp FDI thông qua việc trực tiếp phân tích, đánh giá tuân thủ và giao chỉ tiêu tới tất cả đơn vị quản lý rủi ro địa phương đối với 4.499 doanh nghiệp FDI có kim ngạch chiếm 52,34% tổng kim ngạch XNK toàn quốc năm 2014 để đưa ra giải pháp, kế hoạch tạo thuận lợi cho nhóm doanh nghiệp này nhằm giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, đồng thời đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về hải quan. Đã cập nhật, sửa đổi và bổ sung 5.590 lượt hồ sơ doanh nghiệp chiếm 11,45% tổng số 48.658 doanh nghiệp có tờ khai XNK (tính từ 01/01 đến 30/6/2015).

Đồng thời, ngành đã áp dụng tiêu chí quy định đối với hơn 30 văn bản do các bộ, ngành có liên quan ban hành đảm bảo quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; lũy kế tổng số văn bản từ trước tới nay đã áp dụng tiêu chí với hơn 200 văn bản của các bộ, ngành; thiết lập 27.970 tiêu chí phân tích để tăng cường kiểm tra đối với các đối tượng trọng điểm rủi ro.

Theo Tổng cục Hải quan, công tác QLRR 6 tháng đầu năm 2015 đã được thực hiện ở tất cả các khâu nghiệp vụ và mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Kết quả đánh giá tuân thủ và xếp hạng đối với doanh nghiệp XNK sát với thực tế hơn, bước đầu đi sâu phân loại, đánh giá các nhóm doanh nghiệp có kim ngạch lớn và ảnh hưởng, tác động đến phát triển kinh tế như doanh nghiệp FDI; đã triển khai các phương thức quản lý hiện đại như xây dựng chiến lược kiểm soát rủi ro, phân tích xu hướng sau bắt giữ, áp dụng kiểm tra bằng máy soi đối với lô hàng trọng điểm trước thông quan. Tuy nhiên tỷ lệ phát hiện vi phạm qua các hoạt động kiểm tra hải quan còn thấp. Việc trao đổi cung cấp thông tin với các đơn vị trong và ngoài ngành chủ yếu phát sinh theo sự vụ chưa mang tính dự báo, sự phối hợp trao đổi thông tin chưa kịp thời…

Chỉ ra nguyên nhân, Tổng cục Hải quan cho biết, việc thiết lập, áp dụng tiêu chí lựa chọn kiểm tra tại một số cấp đơn vị chưa đúng trọng tâm, trọng điểm. Cơ chế phối hợp giữa các cấp, đơn vị trong và ngành còn lỏng lẻo, thiếu sự hợp tác, chia sẻ thông tin dẫn đến thông tin không đầy đủ, chất lượng chưa đảm bảo cho việc xác định và ngăn chặn rủi ro; cộng đồng doanh ngiệp chưa hiểu được quyền lợi từ việc cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan...

(PV)