Hiệu quả triển khai Chính phủ điện tử tại Tổng cục Hải quan

Là một cơ quan quản lý nhà nước, ngành Hải quan xác định việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử trong lĩnh vực Hải quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu nghiệp vụ quản lý nhà nước về hải quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp với các mục tiêu cụ thể như sau: Phấn đấu đến hết năm 2016, xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thông qua Cổng Thông tin điện tử Hải quan đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: khai báo hải quan và thông quan hàng hóa, khai báo phương tiện vận tải đường biển, đường hàng không, thanh toán thuế, phí và lệ phí, miễn giảm hoàn thuế.

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS thông qua Dự án JICA hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các giải pháp liên quan khác, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hải quan, tuân thủ các luật (Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2014, Luật Thuế Xuất nhập khẩu) và hội nhập quốc tế về hải quan.

Thực hiện tốt vai trò đơn vị đầu mối trong việc điều phối, giám sát, đôn đốc các Bộ, ngành trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ các nội dung kỹ thuật, nghiệp vụ, pháp lý và các nội dung khác do Tổng cục Hải quan chủ trì liên quan đến Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Chuẩn bị sẵn sàng kết nối các khu vực khác đáp ứng yêu cầu triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),…

Tăng cường kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan.

Phấn đấu đến năm 2020 đạt Hải quan điện tử “mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện”.

Để hoàn thành các mục tiêu nói trên, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện các nội dung sau: Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; triển khai thành công Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan; tăng cường và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

(Nguyễn Mạnh Tùng – Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan - Tổng cục  Hải quan)