Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn khai báo thủ tục hải quan điện tử đối với những người khai hải quan chưa đăng ký tham gia kết nối hoặc chưa đủ điều kiện để đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống VNACCS.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, theo công văn 3608/TCHQ-VNACCS, đối với người khai hải quan chưa đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống, người khai hải quan thực hiện đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống trong trường hợp không thể thực hiện đăng ký tại trụ sở người khai hải quan, cơ quan Hải quan sẽ hỗ trợ việc đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống tại trụ sở Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Trong thời gian cơ quan Hải quan kiểm tra để chấp nhận thông tin đăng ký, nếu người khai hải quan có nhu cầu thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì thực hiện theo quy định đối với người khai hải quan chưa đủ điều kiện để đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống nhưng đã đáp ứng các điều kiện được phép đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp người khai hải quan không đăng ký tham gia kết nối Hệ thống VNACCS, người khai hải quan phải thực hiện thủ tục hải quan thủ công.

Đối với người khai hải quan chưa đủ điều kiện để đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống nhưng đã đáp ứng các điều kiện được phép đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu thì:

a) Để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan đăng ký với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai theo Mẫu "Giấy cam kết thực hiện thủ tục hải quan điện tử khi chưa đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống VNACCS" tại phụ lục 1 ban hành kèm theo công văn này. Người khai hải quan phải thực hiện đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống ngay sau khi đã đáp ứng các điều kiện đăng ký theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 22/2014/TT-BTC Đến hết thời gian hỗ trợ tại mỗi Chi cục, người khai hải quan vẫn không đáp ứng được các điều kiện để đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống phải thực hiện thủ tục hải quan thủ công.

b) Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai căn cứ trên cơ sở "Giấy cam kết thực hiện thủ tục hải quan điện tử khi chưa đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống VNACCS" thực hiện như sau:

Trường hợp xác định người khai hải quan đã đủ điều kiện để đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống theo quy định nhưng người khai hải quan chưa thực hiện đăng ký tham gia thì hướng dẫn người khai hải quan thực hiện như điểm 1 của công văn.

Trường hợp xác định người khai hải quan chưa đủ điều kiện để đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống nhưng đã đáp ứng các điều kiện được phép đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai phê duyệt "Giấy cam kết thực hiện thủ tục hải quan điện tử khi chưa đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống VNACCS" và giao cho một hoặc một nhóm công chức quản lý, lưu trữ và sử dụng chữ ký số tạm của cơ quan Hải quan cung cấp để hỗ trợ người khai hải quan thực hiện khai hải quan, mở sổ theo dõi những tờ khai sử dụng chữ ký số tạm để đăng ký.

Thời hạn sử dụng tài khoản và chữ ký số được cấp cho mỗi chi cục Hải quan để hỗ trợ doanh nghiệp là 01 tháng tính từ ngày triển khai chính thức tại Chi cục theo Quyết định số 865/QĐ-TCHQ ngày 25/3/2014.

(T.Hằng)