Hướng dẫn phân quyền chức năng quản lý rủi ro trên hệ thống VCIS

Ngày 27/08/2014, Tổng Cục Hải quan đã có Công văn 10611/TCHQ-QLRR gửi đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc phân quyền quản lý rủi ro trên hệ thống VCIS nhằm khắc phục tình trạng phân quyền không đúng làm ảnh hưởng đến tính an ninh, bảo mật của hệ thống VNACCS/VCIS.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, đối với nhóm quyền “Thiết lập tiêu chí” thì chỉ phân quyền cho công chức chuyên trách quản lý rủi ro tại cấp Cục được phân công trực tiếp thiết lập tiêu chí quản lý rủi ro trên Hệ thống VCIS.

Đối với nhóm quyền “Chia sẻ thông tin quản lý rủi ro” sẽ chỉ phân quyền cho công chức được phân công nhiệm vụ quản lý rủi ro tại các đơn vị cấp Cục và Chi cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải thực hiện xong việc rà soát và sửa đổi phân quyền trước 06/09/2014. Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện công văn này.

(T.H)