Hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa

(eFinance Online) -  Liên Bộ Tài chính và Khoa học công nghệ vừa ban hành Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN. Thông tư này hướng dẫn nội dung phối hợp trong hoạt động kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định của pháp luật.
 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, cơ quan kiểm tra chất lượng, tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa và thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực liên quan.

Còn cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục đưa hàng về bảo quản, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa mang về bảo quản theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật nêu trên, cơ quan kiểm tra chất lượng, tổ chức đánh giá sự phù hợp và cơ quan hải quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch này. 

Trong hoạt động phối hợp lấy mẫu và kiểm tra, đánh giá sự phù hợp hàng hóa nhập khẩu, Thông tư quy định, trong thời hạn tối đa 07 ngày, kể từ ngày kiểm tra hoặc lấy mẫu hàng hóa, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải thực hiện đánh giá và gửi kết quả cho người khai hải quan.

Trong thời hạn tối đa 04 giờ làm việc, kể từ khi có kết quả đánh giá, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải gửi kết quả cho cơ quan kiểm tra.

Trong thời hạn tối đa 03 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá sự phù hợp, cơ quan kiểm tra phải thực hiện việc kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm gửi kết quả kiểm tra cho Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan hải quan hoặc người khai hải quan để thông quan hàng hóa. 

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2016.

(T.H)