Khai báo trên tờ khai hải quan điện tử như thế nào?

Trước một số vướng mắc của Hải quan địa phương trong việc khai báo trên tờ khai hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện một số nội dung trên mẫu tờ khai hải quan điện tử được quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai được áp dụng theo Phụ lục III “mẫu chứng từ điện tử in”.Mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai được áp dụng theo Phụ lục III “mẫu chứng từ điện tử in”.

Theo đó, mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai được áp dụng theo Phụ lục III “mẫu chứng từ điện tử in” ban hành kèm Thông tư 196/2012/TT-BTc ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính và được in trên giấy trắng khổ A4.

Ô “Công chức đăng kí tờ khai” các đơn vị thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo phiên bản 4.0 thì cán bộ, công chức hải quan không xác nhận, ghi chép trên ô này. Ở ô “địa điểm đóng hàng” chưa xem xét và sử dụng thông tin trong ô này trong thông quan hàng hóa vì chưa xác định nguồn thông tin khai báo (trên tờ khai điện tử).

Về nội dung “tổng số kiện và loại kiện” là số lượng kiện trong từng container tương ứng với số container.

Chỉ tiêu thông tin “trọng lượng tịnh” là trọng lượng tịnh hàng hóa trong từng container tương ứng với số hiệu container...

Ngoài ra, trong thời hạn đến hết ngày 31/1/2013, khi kiểm tra, xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” công chức làm nhiệm vụ giám sát chưa thực hiện kiểm tra thông tin liên quan đến “công chức đăng kí tờ khai”, “tổng số kiện và loại kiện”, “trọng lượng hàng trong container”, “địa điểm đóng hàng”.

(KD)