Khai hải quan điện tử như thế nào?

Hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm vững thủ tục khai hải quan điện tử, do đó, rất dễ gặp vướng mắc, trục trặc. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể.

Giao diện website của Cục Hải quan Đồng Nai.Giao diện website của Cục Hải quan Đồng Nai.

Hỏi: Chúng tôi muốn đăng ký thủ tục hải quan điện tử để nhập khẩu hàng. Vui lòng cho biết: Thủ tục và các giấy tờ cần thiết để đăng ký khai hải quan điện tử; Các bước thực hiện 1 lô hàng nhập khẩu bằng cách khai điện tử. Doanh nghiệp có cần ra Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng về để làm các thủ tục khác hay không?

Trả lời: Về vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Thủ tục đăng ký tham gia khai hải quan điện tử: Căn cứ khoản 2 mục I Quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ngày 19/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì thủ tục đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử cụ thể như sau:

a) Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử theo mẫu đăng ký HQ/2005-ĐKĐT (Phụ lục 1) ban hành kèm theo Quyết định này và nộp bản đăng ký cho Chi cục Hải quan điện tử nơi đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử (mẫu này có thể lấy, in ra tại địa chỉ trang web http://www.customs.gov.vn của Tổng cục Hải quan);

b) Chi cục Hải quan điện tử trong thời hạn chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản đăng ký, kiểm tra các tiêu chí trên bản đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp nếu phù hợp với quy định thì trình Cục trưởng phê duyệt, cấp tài khoản truy nhập và Giấy công nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử HQ/2005-CNĐT (Phụ lục 2), nếu không phù hợp thì thông báo từ chối có nêu rõ lý do.

Các bước thực hiện khai báo điện tử: Theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 mục II Quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ngày 19/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì khi khai hải quan điện tử, doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

a) Tạo thông tin khai hải quan điện tử trên máy tính theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai hải quan điện tử.

b) Gửi các thông tin khai hải quan điện tử đến Chi cục Hải quan điện tử nơi đăng ký tham gia;

c) Nhận và thực hiện các công việc theo Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin khai điện tử theo yêu cầu của cơ quan Hải quan;

- In tờ khai (02 bản) dựa trên thông tin khai điện tử đã được cơ quan hải quan chấp nhận, ký, đóng dấu vào tờ khai HQ/2005-TKĐT (Phụ lục 3), phụ lục tờ khai HQ/2005-PLTKĐT (Phụ lục 4) nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có từ 4 mặt hàng trở lên (sau đây gọi là tờ khai in);

- Đối với hàng hóa được Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận thông tin khai hải quan điện tử và thông quan thì doanh nghiệp mang tờ khai in đến bộ phận giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Chi cục Hải quan cửa khẩu) để thông quan hàng hóa;

- Đối với hàng hóa Chi cục Hải quan điện tử yêu cầu phải xuất trình, nộp chứng từ  giấy thuộc hồ sơ hải quan trước khi thông quan thì doanh nghiệp nộp, xuất trình tờ khai in cùng các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan theo yêu cầu;

- Đối với hàng hóa Chi cục Hải quan điện tử yêu cầu phải xuất trình chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa thì doanh nghiệp nộp, xuất trình tờ khai in cùng các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan cho Chi cục Hải quan điện tử và xuất trình hàng hóa cho Chi cục Hải quan cửa khẩu để kiểm tra theo yêu cầu; 

- Riêng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc thuộc danh mục xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện hoặc phải giám định, phân tích phân loại thì doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình các loại giấy phép hoặc văn bản cho phép, Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa hoặc Thông báo miễn kiểm tra, Giấy đăng ký kiểm dịch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, kết quả giám định, phân tích phân loại và/hoặc phiếu theo dõi trừ lùi (nếu có) theo quy định (sau đây gọi chung là văn bản cho phép).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm thủ tục hải quan điện tử, khuyến khích doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình trước các văn bản trên cho Chi cục Hải quan điện tử.

Nếu muốn tham khảo thêm thông tin, công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: http://www.dncustoms.gov.vn/Văn%20bản%20các%20Bộ,%20ngành/

Hỏi: Chúng tôi là Cty Vận tải Quốc tế Nhật - Việt ( Vijaco ) tại Hải Phòng, xin hỏi Vijaco có thể thiết lập mạng khai báo hải quan điện tử không ? Nếu được, thủ tục như thế nào, chi phí như thế nào? Nếu khách hàng muốn thiết lập khai báo hải quan điện tử thì có được không và xin cho biết cách thức khai báo?

Trả lời: Căn cứ Công văn số 3339/TCHQ-HĐH ngày 19/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quy trình thủ tục hải quan điện tử, thì: Đối tượng áp dụng: Khuyến khích tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tự nguyện đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử, nhưng giai đoạn đầu cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Minh bạch trong tài chính: có xác nhận của Cơ quan thuế nội địa trong việc chấp hành tốt kê khai và nộp thuế theo quy định;

- Không vi phạm pháp luật hải quan quá 1 lần thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên trong thời gian một (01) năm, tính đến ngày đăng ký tham gia làm thủ tục hải quan điện tử;

- Có kim ngạch xuất nhập khẩu và/hoặc có lưu lượng tờ khai đạt mức do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định cụ thể theo từng giai đoạn thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

- Sẵn sàng nối mạng máy tính với Chi cục Hải quan điện tử hoặc sử dụng dịch vụ của đại lý làm thủ tục hải quan để làm thủ tục hải quan điện tử.

Những điều kiện này căn cứ Quyết định 50/2005/QĐ-BTC ngày 19/07/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Công ty có thể nghiên cứu thêm nội dung hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định 50/2005QĐ-BTC ngày 19/07/2005 tại trang Web Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ www.dncustoms.gov.vn/vănbảnmới.

(Kim Hoa tổng hợp)