Khai thác hệ thống thông quan điện tử 4.0 như thế nào?

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 76/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn xử lý vướng mắc doanh nghiệp chưa in được mẫu tờ khai theo quy định trên phần mềm và hướng dẫn các chi cục chưa triển khai sử dụng phần mềm Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 4.0.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đối với doanh nghiệp chưa in được mẫu tờ khai trên phần mềm, Tổng cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp yêu cầu công ty cung cấp phần mềm khai hải quan điện tử mà doanh nghiệp đang sử dụng hiệu chỉnh để tuân thủ đúng mẫu tờ khai đã quy định. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng phần mềm khai hải quan điện tử phiên bản 4.0 được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Hải quan Việt Nam tại địa chỉ: http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17161

Đối với các chi cục hải quan đã thí điểm triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử và chưa nâng cấp để sử dụng Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 4.0, các chi cục tiếp tục sử dụng hệ thống thông quan điện tử phiên bản 3.0 để thực hiện theo quy định của Nghị định 87/2012/NĐ-CP.

Việc kiểm tra, tiếp nhận, đăng ký và phân luồng tờ khai thực hiện như sau:

Hệ thống kiểm tra, tiếp nhận tờ khai điện tử: trường hợp Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử yêu cầu, công chức Hải quan trực tiếp kiểm tra nội dung khai của người khai hải quan trong Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan, gồm các bước sau: Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai (cưỡng chế làm thủ tục hải quan, ân hạn thuế, chính sách mặt hàng). Kiểm tra tên hàng, đơn vị tính, mã số như quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 196/2012/TT-BTC. Kiểm tra sự đầy đủ các tiêu chí trên Tờ khai hải quan điện tử quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục I Thông tư 196/2012/TT-BTC. Cụ thể: căn cứ vào tên hàng và mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, công chức kiểm tra đầy đủ các tiêu chí cần phải có đối với hàng hóa như: thông tin giấy phép, thông tin cần thiết cho thủ tục miễn, hoàn thuế…

Trường hợp thông tin của người khai hải quan gửi đến chưa phù hợp theo quy định, công chức kiểm tra thông qua Hệ thống hướng dẫn người khai hải quan điều chỉnh cho phù hợp hoặc từ chối đăng ký và nêu rõ lý do bằng “Thông báo từ chối tờ khai hải quan điện tử”.

Nếu thông tin khai báo phù hợp và đầy đủ thì chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan điện tử, cập nhật kết quả kiểm tra vào hệ thống để hệ thống cấp số đăng ký, phân luồng tờ khai.

(Cát Tường)