Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hiện đại hóa hoạt động hải quan, áp dụng rộng rãi phổ biến hải quan điện tử...

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đây là một trong những quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp của xã hội.

Theo Ban soạn thảo tên gọi của dự thảo Nghị định được kế thừa trên cơ sở Nghị định hiện hành, có điều chỉnh lại cho phù hợp với nội dung của dự thảo Nghị định. Cụ thể: Dự thảo Nghị định có tên gọi “Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan”.

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa bố cục của Nghị định hiện hành đã được thực hiện ổn định trong những năm qua; Theo đó, Dự thảo Nghị định có 115 Điều, được chia thành 9 chương.

Chương I - Quy định chung, gồm 10 Điều (từ Điều 1 đến Điều 10).

Chương II - Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình, gồm có 9 mục, 45 Điều (từ Điều 11 đến Điều 55).

Chương III - Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, gồm 5 mục 22 Điều (từ Điều 56 đến Điều 77).

Chương IV – Kiểm tra sau thông quan, gồm 5 Điều (từ Điều 78 đến Điều 82).

Chương III - Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, gồm 5 mục 22 Điều (từ Điều 56 đến Điều 77).

Chương IV – Kiểm tra sau thông quan, gồm 5 Điều (từ Điều 78 đến Điều 82).

Chương VII - Thủ tục thành lập, hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ, gồm 03 mục 15 Điều (từ Điều 93 đến Điều 107).

Chương VIII - Thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin hải quan, gồm 6 Điều (từ Điều 108 đến Điều 113).

Chương IX - Điều khoản thi hành, gồm 2 Điều (từ Điều 114 đến Điều 115).

(PV)