Lùi thời gian trình Dự thảo Nghị định về thủ tục hải quan điện tử

Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Chính phủ lùi thời gian trình Dự thảo Nghị định về thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) sang quý IV năm 2008 để có sự chuẩn bị đầy đủ hơn, đảm bảo tính khả thi của Nghị định.

Lùi thời gian trình Dự thảo Nghị định về thủ tục hải quan điện tử

Theo dự kiến ban đầu, sau khi Luật Giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính được thông qua, trong chương trình công tác năm 2007, Bộ Tài chính sẽ chủ trì xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) vào quý IV/2007.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định về TTHQĐT cần dựa trên các yếu tố: Rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai thí điểm TT HQĐT theo Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thống nhất với kết quả tái thiết kế quy trình của Dự án hiện hóa Hải quan vay vốn WE.

Thời gian qua, thực hiện Quyết định trên của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ngày 19/7/2005 về thí điểm TTHQĐT giai đoạn I; Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về thí điểm TTHQĐT giai đoạn 2 theo hướng mở rộng loại hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh, đối tượng tham gia, địa bàn triển khai với lộ trình triển khai từng bước và sẽ triển khai đầy đủ vào tháng 5/2008. Bên cạnh đó, dự kiến triển khai gói thầu tái thiết kế quy trình, một trong những gói thầu quan trọng của Dự án WB có vai trò quyết định cách thức thực hiện quản lý hải quan theo chuẩn mực hải quan quốc tế, kết thúc vào tháng 8/2008.

Một số vấn đề quan trọng khác là TTHQĐT có liên quan đến rất nhiều bộ, ngành, đặc biệt là về chuẩn hóa chính sách quản lý; quy trình cấp phép và kết nối, trao đổi thông tin với cơ quan Hải quan. Nếu ban hành Nghị định trong khi các bộ, ngành chưa có bước chuẩn bị thì không thể triển khai thực hiện ngay trong thực tế.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ tích cực cho quá trình triển khai thí điểm TTHQĐT giai đoạn II, Bộ Tài chính xác định sẽ tập trung triển khai các quy định đối với doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt. Theo ý kiến của các chuyên gia tư vấn quốc tế, nội dung này cần thí điểm ít nhất trong thời gian một năm. Vấn đề doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt sẽ là một nội dung cần đưa vào đối tượng điều chỉnh của Nghị định về thủ tục hải quan điện tử để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện trong khi chưa sửa đổi Luật Hải quan.

Trong thực tế, Nghị định về TTHQĐT là văn bản quy phạm pháp luật quy định rất nhiều vấn đề về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Do đó, cần phải lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức đối tượng có liên quan. Vì vậy, khối lượng công việc rất lớn.

Với những lý do trên, để việc xây dựng Nghị định về TTHQĐT một cách có hiệu quả, chất lượng, có tính khả thi, Bộ Tài chính đề nghị thay đổi tiến độ xây dựng Nghị định và trình Chính phủ vào quý IV/2008. Nghị định dự kiến sẽ có hiệu lực từ 1/1/2009.

(Theo Hải quan)