Mở rộng cơ chế hải quan một cửa quốc gia một cửa ASEAN

(eFinance Online) - Đây là một trong nhiều giải pháp thu ngân sách đã được ngành Hải quan triển khai từ đầu năm 2018. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách và chỉ tiêu phấn đấu năm 2018, ngay từ đầu năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 555/CT-TCHQ ngày 26/1/2018 về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc phải quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ về thu ngân sách như:

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ yêu cầu các đơn vị quán triệt toàn thể CBCC nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính;  tiếp nhận, giải quyết, xử lý hiệu quả, kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của DN, hiệp hội DN về lĩnh vực hải quan.

Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp và Tổ tư vấn Hải quan - Doanh nghiệp.

Mở rộng triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.

Tăng cường công tác quản lý hàng hóa tại các cảng biển, sân bay.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân luồng, quyết định kiểm tra. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra về trị giá, mã số, xuất xứ đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn.

Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, giảm tình trạng nợ đọng, chây ỳ không nộp thuế, ngày 23/03/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-TCHQ về giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho các cục hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 08/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-TCHQ về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá, Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu.

Ngày 30/3/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2119/TCHQ-TXNK chỉ đạo tăng cường kiểm tra trong lĩnh vực phân loại hàng hóa; Ngày 26/9/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 3175/QĐ-TCHQ về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế.

Theo Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan được giao thu NSNN năm 2018 là 283.000 tỷ đồng (Thuế XNK + TTĐB + BVMT: 91.000 tỷ đồng; Thuế GTGT: 192.000 tỷ đồng); bình quân mỗi tháng phải thu 23.584 tỷ đồng. Chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao: 293.000 tỷ đồngbình quân mỗi tháng phải thu 24.416 tỷ đồng cao hơn dự toán 3,52%.

Phương An