Năm 2015: Hải quan phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán

Năm 2015, Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính giao hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 260.000 tỷ đồng, mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã yêu cầu mỗi cục hải quan tỉnh, thành phố phấn đấu thu vượt chỉ tiêu ngân sách được giao. Đồng thời, triển khai tốt Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật, tháo gỡ kịp thời vướng mắc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Đồng hành và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thông qua việc nắm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có lưu lượng hàng hoá XNK lớn và thường xuyên qua đơn vị, chấp hành tốt pháp luật; thực hiện đối thoại thường xuyên với người nộp thuế nhằm lắng nghe, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế.

Bên cạnh đó, khảo sát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật và kim ngạch XNK của các doanh nghiệp có số thu lớn, thường xuyên làm thủ tục tại từng cửa khẩu để có cơ chế ưu tiên phù hợp với điều kiện của đơn vị, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng doanh nghiệp nợ, tình trạng thực tế của doanh nghiệp, nguyên nhân chưa thu hồi được nợ và giải pháp của đơn vị.

Các tờ khai phát sinh trong năm 2015 phải được thu đủ, kịp thời tiền thuế. Tiếp tục rà soát, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trình cấp có thẩm quyền thực hiện xoá các khoản nợ thuộc đối tượng được xoá.

Tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý rủi ro. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán thu từ hoạt động XNK, thì ngày 13/01/2015, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-TCHQ về kế hoạch cải cách hành chính năm 2015.

Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá hành chính.

Đặc biệt, trong năm 2015, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện hàng loạt hạng mục công việc quan trọng như: Tiếp tục triển khai kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa Asean; triển khai các giải pháp giảm thời gian thông quan hàng hóa, mở rộng áp dụng mã vạch trong giám sát hải quan; cải tiến phương thức thanh toán, thu nộp thuế; hoàn thiện quy trình giám sát hoạt động Hệ thống VNACCS/VCIS; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử hải quan, cung cấp thông tin và hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan…

(Phương An)