Năm 2016, Hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (CNTT&TKHQ) cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2016, ngành hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ hải quan và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Nghị quyết 26/NQ-CP, Nghị quyết 36a/NQ-CP và Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2015,2016 của Chính phủ. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đồng thời kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 với Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 và Kế hoạch triển khai cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020 (khi được Thủ tướng phê duyệt) để ứng dụng CNTT trong công tác quản lý Hải quan. 

Theo đó, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp: Đảm bảo trong năm 2016, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 46 thủ tục hành chính; nâng tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 là 119/168 thủ tục hành chính (chiếm 71%), trong đó 114/168 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4 (chiếm 68%).

Tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN: Củng cố và triển khai mở rộng ra toàn quốc với các thủ tục đã kết nối chính thức cũng như nghiên cứu mở rộng thêm về số lượng thủ tục theo đăng ký của các Bộ, ngành. Triển khai thanh toán điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, cụ thể sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng vấn đề thanh toán phí, lệ phí và phối hợp với các Bộ ngành triển khai thanh toán điện tử đối với các thủ tục hành chính đã tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Tham gia kết nối Cơ chế một cửa ASEAN ngay khi 10 nước thành viên phê chuẩn Nghị định thư về khung pháp lý để thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN.

Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS đảm bảo hệ thống này và các hệ thống ứng dụng CNTT cốt lõi ngành Hải quan được vận hành ổn định, an ninh, an toàn 24/7, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về hải quan, các chức năng của Hệ thống được sử dụng hiệu quả, đúng với thiết kế. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả giai đoạn 2 của Dự án VNACCS/VCIS khi được Chính phủ Nhật Bản phê duyệt.

Tăng cường kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, mở rộng kết nối với các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khac có liên quan như tiếp tục mở rộng kết nối, trao đổi thông tin với các ngân hàng thương mại nhằm thực hiện rộng rãi thanh toán điện tử; triển khai Dự án cung cấp thông tin tờ khai hải quan cho các cơ quan liên quan và tiếp nhận xử lý thông tin nhận được từ Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó nâng cấp các phần mềm ứng dụng đáp ứng triển khai Luật Hải quan và các yêu cầu nghiệp vụ.

(T.H)