Ngành Hải quan quản lý, vận hành hệ thống CNTT tập trung

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2999/QĐ-BTC phê duyệt đề án triển khai hoạt động của Trung tâm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hải quan, với mục tiêu tổ chức quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống ứng dụng CNTT tập trung ngành Hải quan hoạt động thông suốt 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, thực hiện thủ tục hải quan điện tử và cơ chế một cửa quốc gia.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động ổn định của hạ tầng truyền thông, kết nối các đơn vị trong ngành Hải quan và các cơ quan có liên quan. Nâng tầm công tác quản lý, vận hành, xử lý thông tin điện tử hải quan, tạo nền tảng cho việc chuyển đổi căn bản phương pháp quản lý của ngành Hải quan theo hướng hiện đại, phù hợp với định hướng chung của hải quan khu vực, thế giới và thực tiễn Việt Nam.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý vận hành hệ thống ứng dụng CNTT chính quy, chuyên nghiệp, chuyên sâu về nghiệp vụ, có khả năng tiếp cận, vận dụng các kiến thức, kỹ thuật, công nghệ khoa học hiện đại vào thực tiễn.

Trung tâm quản lý vận hành hệ thống CNTT hải quan có nhiệm vụ quan trọng là tổ chức thực hiện triển khai các ứng dụng tập trung cấp Tổng cục và tiếp nhận hệ thống VNACCS/VCIS từ Hải quan Nhật Bản. Cụ thể gồm một số nhiệm vụ lớn như: Thực hiện công tác quản lý, vận hành các ứng dụng CNTT; hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho các đối tượng sử dụng hệ thống VNACCS/VICS, cơ chế một cửa và các hệ thống thành phần khác; cung cấp các dịch vụ công điện tử của ngành Hải quan theo quy định của pháp luật.

(Phương An)